Mi Induction Cooker

Specifikace

Mi Induction Cooker
Objevte více
Mi Induction Cooker

Specifikace

 • Model: DCL01CM
 • Barva: Bílá
 • Rozměry: 280 × 265 × 70 mm
 • Čistá hmotnost výrobku: Zhruba 2,1 kg
 • Hodnocení energetické účinnosti: 3
 • Jmenovitý výkon: 2 100 W
 • Napětí/jmenovitá frekvence: 220 V, 50 Hz
 • Hrubá hmotnost výrobku: Zhruba 2,6 kg

Obsah balení

 • Indukční vařič
 • Uživatelská příručka

Poznámky

Pro zajištění bezpečnosti během používání a zabránění poškození majetku nebo úrazu vás a jiných osob je nutné se řídit následujícími bezpečnostními pokyny.

Zvláštní okolnosti

 1. Tento výrobek by neměly používat osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo s omezenými zkušenostmi nebo znalostmi ohledně vaření a/nebo tohoto produktu (včetně dětí).
 2. Během používání pečlivě monitorujte kojence a děti a nedovolte jim hrát si s tímto výrobkem.

Omezení použití

 1. Neumísťujte tento výrobek na nerovný nebo vlhký povrch nebo do blízkosti jiného zdroje ohně nebo tepla (udržujte vzdálenost alespoň 30 cm od jiných zdrojů ohně/tepla).
 2. Neumísťujte tento výrobek do blízkosti zařízení citlivých na elektromagnetické rušení.
 3. Nepoužívejte výrobek s neindukčním nádobím, aby nedošlo k ovlivnění jeho výkonu a k vytvoření potenciálního nebezpečí.
 4. Pokud používáte jiné hrnce, ujistěte se, že jsou vyrobené ze železa, mají ploché dno, jejich průměr není větší než 12 cm a nepřesahují pracovní plochu vařiče.
 5. Před zapnutím vařiče se ujistěte, že je v hrnci jídlo nebo voda, aby nedošlo k jeho spálení.
 6. Při používání hrnců s kovovými držadly dávejte pozor, abyste se nespálili.

Preventivní opatření pro napájení

 1. Používání jiného zdroje napájení než střídavého proudu 220 V je zakázáno. V opačném případě hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
 2. Ujistěte se, že napájecí kabel odpojujete prostřednictvím jeho vyznačené části, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
 3. Nedovolte dětem, aby výrobek používaly bez dozoru. Vařič musí být umístěn na místě nepřístupném pro děti a kojence, aby se zabránilo nebezpečným nehodám, např. úrazům proudem nebo popálení.
 4. Abyste předešli úrazům proudem a jiným zraněním, nezapojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
 5. Používejte vařič s jedinou zásuvkou s jmenovitým proudem 10 A nebo vyšším.
 6. Spotřebič není možné ovládat dálkovým ovladačem nebo prostřednictvím samostatného, dálkově ovládaného systému.
 7. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo zaměstnancem jeho servisního centra, popřípadě jiného podobného oddělení.

Poznámky k provoznímu prostředí

 1. Jelikož může teplo z výrobku poškodit zdi nebo nábytek, což zahrnuje zabarvení a deformace, umístěte jej ve vzdálenosti alespoň 10 cm od nich.
 2. Neumisťujte tento výrobek bezprostředně na kovový stůl, abyste zabránili jeho zahřátí.
 3. Během používání dbejte na dostatečnou ventilaci, abyste zajistili bezproblémový odvod tepla.

Během používání

 1. Nepokládejte těsně uzavřené nádoby nebo uzavřené potraviny (např. plechovky nebo tlakové hrnce) bezprostředně na vařič, aby nedošlo k tepelné roztažnosti.
 2. Ujistěte se, že cizí předměty neblokují přívod a odvod vzduchu. V opačném případě hrozí přehřátí výrobku.
 3. Během používání nepokládejte na desku výrobku kovové předměty jako nože, vidličky, lžičky nebo pokrývky, jelikož by mohlo dojít k jejich zahřátí.
 4. Abyste zabránili jakýmkoliv nehodám, nepokládejte na vařič papír, hliníkovou fólii, látky nebo jakékoliv jiné materiály.

Po používání

 1. Pravidelně kontrolujte průchodnost otvorů na vstup a výstup vzduchu.
 2. Deska vařiče bude po použití horká. Abyste se vyhnuli popálení, nedotýkejte se jí.
 3. Pokud bude výrobek fungovat nestandardně nebo bude závadný, okamžitě jej přestaňte používat a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Oprava zařízení by měla být provedena výhradně odborníkem, a to až po vychladnutí spotřebiče.

Čištění a údržba

 1. Před čištěním se ujistěte, že jste vytáhli napájecí kabel vařiče ze zásuvky a že jeho varná deska již stihla dostatečně vychladnout.
 2. Spotřebič neoplachujte ani neponořujte do vody.
 3. Neproplachujte otvory pro přívod a odvod vzduchu vodou.
 4. Nedovolte, aby se voda nebo cizí látky dostaly na varnou desku a zajistěte, aby byla vždy čistá.
 5. K čištění nepoužívejte tvrdé předměty, jako např. parní čističe nebo drátěnky.
 6. Varnou desku otřete vlhkou, měkkou utěrkou s neutrálním čistícím prostředkem. K čištění nepoužívejte bělící nebo korozivní prostředky.
 7. Přívod a odvod vzduchu otřete suchou, měkkou utěrkou. Chcete-li odstranit prach, použijte jemný štětec nebo mikro vysavač.
 8. Po čištění produkt otřete suchou, měkkou utěrkou a ujistěte se, že na něm nezůstaly zbytky vody.
 9. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Chraňte vařič před vlhkostí, prachem a hmyzem.

Jiná opatření

 1. Abyste předešli zranění nebo závadám, nevystavujte vařič silným nárazům, silnému tlaku nebo řezným nástrojům.
 2. Pozor: Pokud se na povrchu desky objeví trhlina, okamžitě spotřebič vypněte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
 3. Produkt žádným způsobem neupravujte. Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení, svěřte opravu produktu do rukou specializovaných odborníků.
 4. Pokud výrobek nefunguje správně nebo jeví známky závady, okamžitě jej vypněte. Předejdete tak požáru, úrazu elektrickým proudem a popálení.

Abnormality nebo známky poruchy

 1. Napájecí kabel a zástrčka jsou při používání neobyčejně horké.
 2. Během vaření z indukčního vařiče vychází kouř a zápach spáleniny.
 3. Některé části indukčního vařiče jsou prasklé, uvolněné nebo vydávají neobvyklé zvuky.
 4. Jiné abnormality a závady